Regulamin sklepu

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez „Invenzia- francuski, włoski aktywnie” prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą INVENZIA -TŁUMACZNIE I NAUCZANIE JEZYKÓW OBCYCH mgr Ewa Tyburczy, NIP 7271308185, REGON 050699679, wpisanego/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do kontaktu: Ul Jaroszówka 9a 15-157 Białystok, dalej jako Sprzedawca.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail:invenzia.aktywnie@gmail.com; tyburczy.ewa@gmail.com lub telefonicznie: +48 603294028

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

 2. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku lub w oparciu o inne przepisy prawa;

 3. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;

 4. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie Sprzedawcy);

 5. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;

 6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 9. Produkt – usługa, produkt elektroniczny lub produkt fizyczny oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczony do sprzedaży; Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wskazano inaczej;

 10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);

 11. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;

 12. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;

 13. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę;

 14. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 15. Umowa – umowa zawarta między Sprzedawcą a Klientem;

 16. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

§2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 1. Umowa sprzedaży Produktów elektronicznych zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności.

 2. W przypadku Produktów fizycznych oraz Usług, informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. Umowa sprzedaży Produktów fizycznych oraz Usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dokonania płatności przez Klienta z zastrzeżeniem płatności za pobraniem lub gdy z ustaleń Stron wynika, iż termin płatności przypada na dzień następujący po zawarciu Umowy. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określa Regulamin oraz opis produktu, a także indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione).

 4. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu,
  w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu.
  W przypadku rozbieżności między treścią indywidualnych uzgodnień a Regulaminem lub opisem produktu, wiążące są indywidualne uzgodnienia.

 5. Ceny są cenami brutto i obejmują wszystkie podatki wymagane przepisami prawa z zastrzeżeniem ustępu 6.

 6. Ceny są cenami netto w sytuacji, gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.

 7. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Płatności za Produkt można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, płatnością BLIK, Google Pay, Kliknij i zapłać z Visa, czy Masterpass.

 3. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu https://tpay.com/ do oferowania płatności on-line.

 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że co innego wynika z opisu produktu, wybranego przez Klienta sposobu płatności lub z indywidualnych ustaleń Stron.

 5. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

 6. W celu zakupu produktów przez Sklep należy:

 1. wybrać produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie polecenia „dodaj do koszyka”;

 2. po wybraniu produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);

 3. przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;

 4. po zapoznaniu się z informacją o zamówieniu, zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

 1. W celu zakupu Produktów w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu, np. drogą elektroniczną za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych należy:

 1. wybrać produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z opisem produktu;

 2. po wybraniu produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);

 3. przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;

 4. zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

 1. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.

 2. Sprzedawca przesyła Klientowi Dowód zakupu w wersji elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.

 3. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony rozwiązanie Umowy może nastąpić z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, chyba że coś innego wynika z opisu produktu lub ustaleń Stron.

§4 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Produkty fizyczne

 1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, należy liczyć od dnia zawarcia umowy.

 3. Sprzedawca wskazuje w Sklepie informacje dotyczące:

 1. terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz

 2. terminu dostawy Produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski. W przypadku dostaw realizowanych poza Polską lub innymi wskazanymi wyżej krajami, Klient uzgadnia indywidualnie ze Sprzedawcą szczegółowe warunki dostawy.

 2. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.

 3. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę, takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod tym adresem lub e-mailowo/telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.

 4. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z opisu produktu lub indywidualnych ustaleń Stron.

 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

 3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z opisu produktu i harmonogramu.

 4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/ nagrań na żywo, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i opisu produktu (np. przed rozpoczęciem kursu lub przed rozpoczęciem webinaru/ nagrania na żywo).

 5. O ile nic innego nie wynika z opisu produktu, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

 6. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

Konsultacje

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu ze Sprzedawcą drogą e-mailową lub poprzez udostępniony kalendarz on-line (w przypadku, gdy został udostępniony) – o ile nic innego nie wynika z opisu produktu lub ustaleń Stron.

 2. Klient może skorzystać z konsultacji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu.

 3. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem. W przypadku nieodwołania konsultacji w wyznaczonym terminie, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu.

 4. Informację o terminie konsultacji Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail i/lub w formie wiadomości sms, o ile Klient podał numer telefonu do kontaktu.

 5. Pod pojęciem konsultacji należy rozumieć 60 minut, o ile z opisu produktu nie wynika inaczej.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu konsultacji znajdują się w opisie produktu lub wynikają z indywidualnych ustaleń Stron.

Usługi w modelu subskrypcyjnym

 1. W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym, w tym udzielania dostępu do produktów na czas określony, o ile nic innego nie wynika z opisu produktu:

 1. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu z zastrzeżeniem pkt 2;

 2. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie z ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

 3. Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności;

Usługi – inne

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w opisie produktu lub wynikają z indywidualnych ustaleń Stron.

 2. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z opisu produktu lub indywidualnych ustaleń Stron.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu – w zależności od tego, co nastąpiło później, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 2. Klientowi, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:

 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 6. przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 7. dostarczane są treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 8. Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został wcześniej poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 9. cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 10. zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;

 11. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

§6 ZASADY WNOSZENIA REKLAMACJI

 1. Do odpowiedzialności za jakość Produktów oraz Usług mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za niezgodność Produktów z Umową. Sprzedawca odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów elektronicznych i Produktów fizycznych. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).

 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 6. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta zgłosił żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. W pozostałych przypadkach, Sprzedawca rozpatruje reklamacje z zachowaniem terminu przewidzianego w przepisach ustawy – kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 7. Koszty związane z reklamacją zgłoszoną przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ponosi Sprzedawca.

 8. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

§7 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:

 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);

 2. aktywnego konta poczty elektronicznej.

 1. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:

 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);

 2. aktywnego konta poczty elektronicznej;

 3. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w opisie produktu (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);

 4. konta na platformie społecznościowej Facebook w przypadku, gdy z opisu produktu wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.

 1. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§8 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.

 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z opisu produktu lub ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.

 4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z opisu produktu lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.

 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;

 2. modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.

 1. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

 2. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.

§9 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.

 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.

 3. Założenie Konta Użytkownika nie jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.

 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące
  Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.

 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.

 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.

 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:

 1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

 2. bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

§10 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół przy odbiorze. W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

       2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

       3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

       4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

       5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;

 4. lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.

 2. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.

 3. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.

 4. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności https://tlumaczenia-bialystok.com/polityka-prywatnosci/)

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy lub od dnia dostarczenia Produktu – w zależności od tego, co nastąpi później.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: INVENZIA -TŁUMACZNIE I NAUCZANIE JEZYKÓW OBCYCH mgr Ewa Tyburczy, NIP 7271308185, REGON 050699679, Ul Jaroszówka 9a 15-157 Białystok.

Adres e-mail:invenzia.aktywnie@gmail.com; tyburczy.ewa@gmail.com.

Telefon:+48603294028.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z opisu Produktu i indywidualnych ustaleń Stron.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić

Pin It on Pinterest